* تعداد کل کاربر متفاوت میتواند از تعداد کاربری همزمان بیشتر باشد.

افزونه ها

.fars.live
captcha

نام پلن:

همزمانی 400 نفر

نوع پلن:

آموزشگاهی

تعداد نفرات همزمان:

400 نفر

تعداد ویدئو همزمان:

3 ویدئو

قیمت سرویس مجازی :

3,000,000 تومان

قیمت افزونه ها:

0 تومان

قیمت کل :

3,000,000 تومان