* تعداد کل کاربر متفاوت میتواند از تعداد کاربری همزمان بیشتر باشد.

افزونه ها

.fars.live
captcha

نام پلن:

سرویس ۱۵۰ کاربره

نوع پلن:

سازمانی

تعداد نفرات همزمان:

150 نفر

تعداد جلسات در ماه:

2 جلسه

تعداد ویدئو همزمان:

3 ویدئو

قیمت سرویس مجازی :

250,000 تومان

قیمت افزونه ها:

0 تومان

قیمت کل :

250,000 تومان