* تعداد کل کاربر متفاوت میتواند از تعداد کاربری همزمان بیشتر باشد.

افزونه ها

.fars.live
captcha

نام پلن:

سرویس وب‌کنفرانس ۵ کاربره

نوع پلن:

وبینار

تعداد نفرات همزمان:

5 نفر

تعداد جلسات در ماه:

10 جلسه

تعداد ویدئو همزمان:

5 ویدئو

قیمت سرویس مجازی :

70,000 تومان

قیمت افزونه ها:

0 تومان

قیمت کل :

70,000 تومان