* تعداد کل کاربر متفاوت میتواند از تعداد کاربری همزمان بیشتر باشد.

افزونه ها

.fars.live
captcha

نام پلن:

همزمانی 30 نفر

نوع پلن:

آموزشگاهی

تعداد نفرات همزمان:

30 نفر

تعداد ویدئو همزمان:

3 ویدئو

قیمت سرویس مجازی :

300,000 تومان

قیمت افزونه ها:

0 تومان

قیمت کل :

300,000 تومان