* تعداد کل کاربر متفاوت میتواند از تعداد کاربری همزمان بیشتر باشد.

افزونه ها

.fars.live
captcha

نام پلن:

سرویس وب‌کنفرانس ۳۰ کاربره

نوع پلن:

وبینار

تعداد نفرات همزمان:

30 نفر

تعداد جلسات در ماه:

5 جلسه

تعداد ویدئو همزمان:

15 ویدئو

قیمت سرویس مجازی :

590,000 تومان

قیمت افزونه ها:

0 تومان

قیمت کل :

590,000 تومان