پلن ها

همزمانی 30 نفر

آموزشگاهی

300,000 تومان

3 دوربین همزمان

30 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 60 نفر

آموزشگاهی

600,000 تومان

3 دوربین همزمان

60 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 100 نفر

آموزشگاهی

950,000 تومان

3 دوربین همزمان

100 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 200 نفر

آموزشگاهی

1,800,000 تومان

3 دوربین همزمان

200 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 300 نفر

آموزشگاهی

2,500,000 تومان

3 دوربین همزمان

300 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 400 نفر

آموزشگاهی

3,000,000 تومان

3 دوربین همزمان

400 نفر همزمان

مشاهده پلن

هزمانی 500 نفر

آموزشگاهی

3,500,000 تومان

3 دوربین همزمان

500 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 600 نفر

آموزشگاهی

3,900,000 تومان

3 دوربین همزمان

600 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 700 نفر

آموزشگاهی

4,250,000 تومان

3 دوربین همزمان

700 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 800 نفر

آموزشگاهی

4,500,000 تومان

3 دوربین همزمان

800 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمان 900 نفر

آموزشگاهی

5,250,000 تومان

3 دوربین همزمان

900 نفر همزمان

مشاهده پلن

همزمانی 1000 نفر

آموزشگاهی

6,000,000 تومان

3 دوربین همزمان

1000 نفر همزمان

مشاهده پلن

سرویس ۵ کاربره

سازمانی

30,000 تومان

3 دوربین همزمان

5 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۰ کاربره

سازمانی

25,000 تومان

3 دوربین همزمان

10 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۰ کاربره

سازمانی

95,000 تومان

3 دوربین همزمان

10 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۲۰ کاربره

سازمانی

45,000 تومان

3 دوربین همزمان

20 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۲۰ کاربره

سازمانی

380,000 تومان

3 دوربین همزمان

20 نفر همزمان

20 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۳۰ کاربره

سازمانی

65,000 تومان

3 دوربین همزمان

30 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۳۰ کاربره

سازمانی

280,000 تومان

3 دوربین همزمان

30 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۴۰ کاربره

سازمانی

85,000 تومان

3 دوربین همزمان

40 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۴۰ کاربره

سازمانی

380,000 تومان

3 دوربین همزمان

40 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۵۰ کاربره

سازمانی

105,000 تومان

3 دوربین همزمان

50 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۵۰ کاربره

سازمانی

480,000 تومان

3 دوربین همزمان

50 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۸۰ کاربره

سازمانی

180,000 تومان

3 دوربین همزمان

80 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۸۰ کاربره

سازمانی

750,000 تومان

3 دوربین همزمان

80 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۰۰ کاربره

سازمانی

205,000 تومان

3 دوربین همزمان

100 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۰۰ کاربره

سازمانی

800,000 تومان

3 دوربین همزمان

100 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۲۰ کاربره

سازمانی

235,000 تومان

3 دوربین همزمان

120 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۲۰ کاربره

سازمانی

900,000 تومان

3 دوربین همزمان

120 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۵۰ کاربره

سازمانی

250,000 تومان

3 دوربین همزمان

150 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۵۰ کاربره

سازمانی

800,000 تومان

3 دوربین همزمان

150 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۷۰ کاربره

سازمانی

310,000 تومان

3 دوربین همزمان

170 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس 170 کاربره

سازمانی

850,000 تومان

3 دوربین همزمان

170 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۲۰۰ کاربره

سازمانی

380,000 تومان

3 دوربین همزمان

200 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۲۰۰ کاربره

سازمانی

1,500,000 تومان

3 دوربین همزمان

200 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۲۵۰ کاربره

سازمانی

480,000 تومان

3 دوربین همزمان

250 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۲۵۰ کاربره

سازمانی

1,100,000 تومان

3 دوربین همزمان

250 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۳۰۰ کاربره

سازمانی

560,000 تومان

3 دوربین همزمان

300 نفر همزمان

2 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۳۰۰ کاربره

سازمانی

1,500,000 تومان

3 دوربین همزمان

300 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس ۱۰۰۰ کاربره

سازمانی

4,500,000 تومان

3 دوربین همزمان

1000 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۵ کاربره

وبینار

70,000 تومان

5 دوربین همزمان

5 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۱۰ کاربره

وبینار

120,000 تومان

5 دوربین همزمان

10 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۱۰ کاربره

وبینار

240,000 تومان

10 دوربین همزمان

10 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۲۰ کاربره

وبینار

240,000 تومان

5 دوربین همزمان

20 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۲۰ کاربره

وبینار

360,000 تومان

10 دوربین همزمان

20 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۲۰ کاربره

وبینار

300,000 تومان

15 دوربین همزمان

20 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۳۰ کاربره

وبینار

325,000 تومان

5 دوربین همزمان

30 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۳۰ کاربره

وبینار

325,000 تومان

10 دوربین همزمان

30 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۳۰ کاربره

وبینار

590,000 تومان

15 دوربین همزمان

30 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۵۰ کاربره

وبینار

350,000 تومان

5 دوربین همزمان

50 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۵۰ کاربره

وبینار

720,000 تومان

10 دوربین همزمان

50 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۷۰ کاربره

وبینار

375,000 تومان

5 دوربین همزمان

70 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۱۰۰ کاربره

وبینار

630,000 تومان

5 دوربین همزمان

100 نفر همزمان

5 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کنفرانس ۱۲۰ کاربره

وبینار

1,980,000 تومان

10 دوربین همزمان

120 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن

سرویس وب‌کفرانس ۳۰۰ کاربره

وبینار

4,600,000 تومان

10 دوربین همزمان

300 نفر همزمان

10 جلسه در ماه

مشاهده پلن